Realizacje

Realizujemy projekty dla naszych partnerów związanych z przemysłem i budownictwem. Wśród naszych Klientów znajdują się m.in. KGHM Polska Miedź S.A., Huta Szkła Zawiercie Sp. z o.o., Rafineria Trzebinia S.A. Grupa Orlen, Silesia Oil Sp. z o.o., Kombinat Koksochemiczny Zabrze S.A. Koksownia Jadwiga oraz inni.

W ostatnich latach zrealizowaliśmy dla KGHM Polska Miedź S.A. następujące prace projektowe:

 1. Modernizacja pompowni OC-II. Program Modernizacji Pirometalurgii. Intensyfikacja Przetopu w HMG II.
 2. Modernizacja filtrów HYDAC. Program Modernizacji Pirometalurgii. Intensyfikacja Przetopu w HMG II.
 3. Rozbudowa gazociągu DN 300, 20 kPa z Estakady II do kompleksu PZ i PE.
 4. Rurociąg pary 6 bar. Przyłącze do hali Pieca Zawiesinowego. Estakada IX.
 5. Zewnętrzne sieci sprężonego powietrza osuszonego i przemysłowego dla PZ i PE – Estakada IX.
 6. Projekt budowlano - wykonawczy stacji schładzania i redukcji pary technologicznej w ciągu produkcyjnym produkcji siarczanu niklawego w Hucie Miedzi Głogów.
 7. Rurociągi powrotne obiegu chłodzenia nr 01.011-WCHp-DN500, 01.012-WCHp-DN500 - na estakadach XX i XXI.
 8. Rurociągi powrotne obiegu dolnego chłodzenia nr 01.001-WODPEp-DN800, 01.002-WODPEp-DN800 - na estakadach XI, XX i XXI.
 9. Rurociągi zasilające obiegu dolnego chłodzenia nr 01.003-WODPEz-DN700, 01.004-WODPEz-DN700 - na estakadach XI, XX i XXI.
 10. Rurociągi powrotne chłodzenia obiegu górnego nr 01.007-WOGPZp-DN800, 01.008- WOGPZp-DN800 - na estakadzie XI i XXV.
 11. Rurociągi zasilające chłodzenia obiegu górnego nr 01.009-WOGPZz-DN700, 01.010-WOGPZz-DN700 - na estakadzie XI.
 12. Rurociąg powrotny chłodzenia obiegu dolnego nr 01.005-WODPEp-DN500 - na estakadach XI i XX.
 13. Wydziałowa sieć tlenu p=0,3 bar dla Pieca Zawiesinowego.
 14. Wydziałowa sieć tlenu p=6 bar dla Pieca Elektrycznego.
 15. Wydziałowa sieć tlenu p=25 bar do przepalania otworów spustowych Pieca Zawiesinowego i Elektrycznego.
 16. Wpięcie pary dla suszarni parowej w HMG II.
 17. Wpięcie kondensatu dla suszarni parowej w HMG II.Dokumentacja remontowa instalacji dozowania kwasu siarkowego Wydziału Elektrorafinacji P-27 w układzie ręcznym na odcinku od kołnierza przy zbiorniku magazynowym kwasu V-30m3 w Hali Wanien do poszczególnych zbiorników cyrkulacyjnych i zapasowych na obiegach I - VI.
 18. Dokumentacja remontowa instalacji dozowania kwasu siarkowego Wydziału Elektrorafinacji P-27 w układzie mechanicznym na odcinku od kołnierzy za pompą dozującą przy zbiorniku magazynowym kwasu V-30m3 w Hali Wanien do poszczególnych zbiorników cyrkulacyjnych na obiegach I - VI.
 19. Dokumentacja techniczna instalacji wewnętrznej kwasu siarkowego w Hali Wanien Wydziału Elektrorafinacji P-27 z dostosowaniem jej do aktualnie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa w zakresie instalacji do próżniowego spuszczania kwasu siarkowego z rurociągu głównego kwasu do zbiornika pośredniego kwasu V-7 oraz instalacji do transportu kwasu siarkowego ze zbiornika V-7 do V-30.
 20. Instalacja gazu ziemnego do suszenia zbiorników odlewniczych na Wydziale P4.
 21. Wielobranżowa dokumentacja techniczna dla pompowni i rurociągów wody DEMI w zakładzie utylizacji pary HMG-II w Hucie Miedzi Głogów.
 22. Wielobranżowa  dokumentacja  techniczna dla pompowni i rurociągów wody DEMI
  w zakładzie utylizacji pary HMG-II w Hucie Miedzi Głogów.
 23. Obiegi wody chłodzącej instalacji granulacji żużla z PE Nr 2 wraz z wodą awaryjną z Hali PE.
 24. Rurociągi wody przemysłowej do zasilania instalacji granulacji żużla z PE Nr 2.
 25. Instalacje odprowadzania wody z przelewów awaryjnych instalacji granulacji żużla z PE Nr 2 do zakładowej sieci KDP.
 26. Instalacje sprężonego powietrza osuszonego DN 250 i przemysłowego DN 200 na estakadzie nr VI. Zasilanie instalacji granulacji żużla z PE Nr 2 powietrzem osuszonym.
 27. Rurociągi pary wodnej na potrzeby instalacji granulacji żużla z PE Nr 2 (do chłodni wentylatorowej i zbiornika granulacji).
 28. Rurociąg zasilający obiegu centralnego DN 600 na estakadzie NR VI.
 29. Projekt budowlany budowy Rozdzielni Elektrycznych RS-2n; RS-3n; RS-4n; RS-5n w ramach zadania inwestycyjnego pt.: „Modernizacja Pirometalurgii w HGM”.
 30. Węzeł korekty chemicznej wody demi dla obiegu chłodzenia KD oraz doprowadzenia wody przemysłowej dla Komory Dopalania.
 31. Projekt budowlany przebudowy mistrzówki dla zadania inwestycyjnego pt.: „Rozbudowa hali oczyszczalni kadzi”.
 32. Projekt budowlany budowy stacji elektroenergetycznej 6/0,5/0,4/0,23 kV OSR 2/2 NOWA w ramach zadania inwestycyjnego: ”Modernizacja Pirometalurgii w  HMG I”
 33. Projekt wykonawczy budowy stacji elektroenergetycznej 6/0,5/0,4/0,23 kV OSR 2/2 NOWA w ramach zadania inwestycyjnego pt.: ”Modernizacja Pirometalurgii w HMG I” - branża architektoniczna.
 34. Projekt wykonawczy budowy stacji elektroenergetycznej 6/0,5/0,4/0,23 kV OSR 2/2 NOWA w ramach zadania inwestycyjnego pt.: ”Modernizacja Pirometalurgii w HMG I” - branża konstrukcyjno – budowlana.
 35. Projekt wykonawczy budowy stacji elektroenergetycznej 6/0,5/0,4/0,23 kV OSR 2/2 NOWA w ramach zadania inwestycyjnego pt.: ”Modernizacja Pirometalurgii w HMG I” - branża wodno-kanalizacyjna.
 36. Projekt wykonawczy budowy stacji elektroenergetycznej 6/0,5/0,4/0,23 kV OSR 2/2 NOWA w ramach zadania inwestycyjnego pt.: ”Modernizacja Pirometalurgii w HMG I” - branża wentylacja i klimatyzacja.
 37. Stacja elektroenergetyczna 6/0,5/0,4/0,23kV OSR 2/2 NOWA rozdzielnica 6kV, podzielona na tomy:  tom 1 – Rozdzielnica 6kV, tom 2 – Potrzeby własne, tom 3 – Telemechanika i telesterowanie, tom 4 – Pomiar energii.
 38. Stacja elektroenergetyczna 6/0,5/0,4/0,23kV OSR 2/2 NOWA- rozdzielnice nn, podzielona na tomy: tom 1 – Rozdzielnica 500V, tom 2 – Rozdzielnica 400V, tom 3 - Ustawienie transformatorów, oszynowanie i instalacje kablowe, tom 4 – Pomiar energii, tom 5 - Zainstalowanie baterii kondensatorów 500V i 400V.
 39. Stacja elektroenergetyczna 6/0,5/0,4/0,23kV OSR 2/2 NOWA - Wspólne potrzeby budynku stacji, podzielona na tomy: tom 1 – Instalacje siły potrzeb własnych oraz oświetlenia, tom 2 – Instalacje uziemienia i odgromowa.
 40. Instalacje oświetlenia rejonu stacji OSR 2/2 NOWA.
 41. Instalacja siły i sterowania wentylatora ciągu OPZ.
 42. Instalacja siły i sterowania urządzeń pomocniczych nn wentylatora ciągu OPZ.
 43. Instalacje oświetlenia rejonu wentylatora OPZ.
 44. Instalacje zasilania 6kV oraz nn Instalacji Żużla Poołowiowego.
 45. Sieci i instalacje słaboprądowe dla stacji OSR 2/2 NOWA.
 46. Instalacje elektryczne silnoprądowe budynku biurowego wraz z sieciami zewnętrznymi.
 47. Instalacje elektryczne słaboprądowe budynku biurowego wraz z sieciami zewnętrznymi.
 48. Instalacje elektryczne silnoprądowe pomieszczeń administracyjno-socjalnych w budynku GBAS oraz w budynku stołówki zakładowej wraz z sieciami zewnętrznymi.
 49. Instalacje elektryczne słaboprądowe pomieszczeń administracyjno-socjalnych w budynku GBAS oraz w budynku stołówki zakładowej wraz z sieciami zewnętrznymi.
 50. Projekt budowlany oraz wykonawczy węzła cieplnego na potrzeby c.o. oraz central wentylacyjnych zlokalizowanego w piwnicy budynku GBAS w Głogowie.
 51. Projekt zasilania w wodę oraz spustów z mycia wentylatora i wyrzutni kominowej do kanalizacji kwaśnej dla Instalacji Rozruchu Pieca Zawiesinowego (IRPZ).
 52. Projekt budowlany rozbudowy estakady oraz instalacji obiegów chłodzenia FKS w HMG I w ramach zadania inwestycyjnego "Modernizacja Pirometalurgii w HMG".
 53. Projekt budowlany budowy i przebudowy obiektów i instalacji przemysłowych w ramach zadania inwestycyjnego pt.: „Modernizacja Pirometalurgii w HMG”. Rozbudowa sieci wody obiegu chłodzenia FKS oraz wody przemysłowej - uzupełniającej w rejonie obiektów 107 i 108.
 54. Projekt stalowych konstrukcji wsporczych wraz z fundamentami dla rurociągów obiegów chłodzenia FKS w HMG I. Tom I - konstrukcje stalowe.
 55. Projekt stalowych konstrukcji wsporczych wraz z fundamentami dla rurociągów obiegów chłodzenia FKS w HMG I. Tom II – fundamenty.
 56. Rurociągi obiegów chłodzenia FKS w HMG I na odcinku od pompowni do drogi technologicznej nr 3 - sieci napowietrzne.
 57. Rurociągi powrotne z chłodni wentylatorowych - sieci podziemne obiegów chłodzenia FKS w HMG I.
 58. Modernizacja pompowni obiegów chłodzenia FKS w HMG I.